top of page
Search

עסקת קומבינציה, הינה עסקת מקרקעין בין בעל הקרקע אל מול חברה יזמית/ קבלנית אשר מתכוונת לבנות על הקרקע, בניין מגורים ו/או בניין משרדים.

עסקת קומבינציה היא למעשה עסקת חליפין, כאשר בעל הקרקע מעמיד לרשות היזם/קבלן את הקרקע אשר ברשותו לצורך בניית המבנה עליו הוסכם ואשר אותו ניתן לבנות בהתאם לתכניות הבנייה. 

בתמורה לקרקע שמעמיד בעל הקרקע ליזם/ קבלן נותן לו הקבלן תשלום בדרך של שירותי בניה, לאמור בונה את יחידות הבעלים על הקרקע שנותרת ברשות הבעלים. העסקה האמורה היא למעשה עסקת חליפין.

בעבר היה מקובל כי חברות יזמיות/קבלניות חזקות בנו את המבנה על הקרקע מהון עצמי ו/או מכירת דירות תוך קצב התקדמות הבניה, מבלי לקבל הלוואה מהבנק המלווה, אולם בעקבות פרשת 'חפציבה', הודק הפיקוח בענף הבנייה על ידי המערכת הבנקאית והוראות משרד הבינוי והשיכון, כיום כמעט ואין עסקאות קומבינציה אשר הן ללא ליווי בנקאי.

במקרה בו יהיה ליווי בנקאי ישעבד בעל הקרקע את הקרקע ליזם, תוך שהוא מבקש להחריג את התמורה שהוא צפוי לקבל מהיזם, מהתחייבויות היזם על פי הפרויקט, מכאן שהעניין הופך למסובך יותר ומורכב, אולם מבחינת רוכש הדירה, מדובר בביטחון כלכלי רב יותר במקרה של קריסה כלכלית של היזם /קבלן.

עסקת קומבינציה הייתה הרבה יותר שכיחה בעבר, אולם גם היום ניתן למצוא עסקאות מסוג זה בתחום הנדל"ן. כדאי ורצוי להתייעץ עם מומחה בתחום בטרם התקשרות בעסקה.

האמור כאן אינו מהווה תחליף ליועץ משפטי ואין בו כדי להוות מעבר למידע כללי גרידא בלבד.Comments


bottom of page