top of page
Search

כאשר אדם הולך לבית עולמו הוא מותיר אחריו עיזבון.

העיזבון יכול להיות רכוש אך יכולים להיות למידו גם חובות העולים על הרכוש אותו צבר המוריש.

במרבית המקרים כאשר אדם הולך לבית עולמו ומותיר עיזבון , נשאלת השאלה האם הוא הותיר אחריו צוואה או לא.

אם הוא הותיר אחריו צוואה ובכתב , הרי כי אז הוא למעשה זה שקובע מה יעשה ברכושו לאחר מותו .

אם הוא לא מותיר אחריו צוואה, חוק הירושה קובע מי יהיו היורשים שלו, ומה יקבל כל יורש ובאיזה סדר

במקרה של צוואה, יכולים בני זוג לבצע צוואה הדדית לאמור להוריש את הרכוש האחד לשני ולאחר 120 של השני יועבר לילדים על פי חלוקה שיקבעו בני הזוג או כאשר אדם מחליט באופן שונה ורוצה להשאיר הוראות שונות ביחס לרכושו לאחר 120 ולקבעו כיצד יתחלק הרכוש ולמי, על פי שיקול דעתו.

הצוואה עצמה נעשית בכתב בפני שני עדים ובנוסף ניתן לצלם בווידאו את הצוואה בעל פה, תוך שמירה על סרט הצילום.

כאשר אנחנו מדברים על יפוי כוח מתמשך , כאן הרי האדם אשר נותן יפוי כוח מתמשך , למעשה מותיר הוראות לא למצב שבו הוא הולך לבית עולמו אלה כיצד יטפלו ברכושו ו/או ידאגו לצרכיו , שעדיין בחיים אבל הוא אינו מסוגל לדאוג לעניינו, ואז במקום שימונה לו אפוטרופוס על פי צו של כבוד בית המשפט לענייני משפחה שדן בנושא, הוא למעשה מראש באמצעות עו"ד כמו הח"מ שהמוסמך להכין יפוי כוח מתמשך.

נותן יפוי כוח מתמשך למי שהוא מבקש לתת שידאג לו בשעה שהוא אינו יכול או כשיר לקבל החלטה בענייניו. .

בעוד יפוי כוח מתמשך עוסק בשני נושאים: האחד רכוש, והשני יחס לגופו של אותו אדם, איזה טיפול רפואי יקבל וכד' ( בדומה לאפוטרופוס על גוף ) הרי שבמקרה של ירושה על פי צוואה או על פי דין, אנו דנים כמובן בנושא הרכוש בלבד.

יפוי כוח מתמשך מטבעו הוא מורכב הרבה יותר ומסובך הרבה יותר הואיל והאדם בעודנו צלול ויכול לתת הסכמה מדעת , צריך לשכלל מה ברצונו שיעשה וכיצד הוא יטופל בשעה שמבחינה רפואית הוא כבר אינו כשיר לקבל החלטות כאלו לגביו. כנ"ל כיצד ינוהל רכושו , בשעה שהרכוש הזה נועד לשמש לצרכיו של נותן יפוי הכוח הואיל והוא בין החיים ואין כוונה לחלקו כמו בירושה כי הוא נועד לשימוש של מיפה הכוח עצמו.

את יפוי הכוח ניתן להכין באמצעות עו"ד שקיבל הסכמה ויש בידו כרטיס חכם כי להכין את יפוי הכוח המתמשך, כתיבת הייפוי נמשכת לרוב לאורך מספר פגישות על מנת לעבור על מרבית הפרטים אשר ניתן ודורש הכנות רבות.

יפוי הכוח לעניין הרכוש יכול שיכנס לתוקף באופן מידי , יפוי הכוח לעניין גופני נכנס לתוקף במועד בו ניתנת חוות דעת רפואית המועברת לאפוטרופוס הכללי כי אדם אינו יכול עוד לדאוג לענייניו וכי יש להפעיל את יפוי הכוח הנ"ל.
Comments


bottom of page